OWZ

Ogólne warunki zlecenia na usługi transportowe świadczone przez PSM Logistic.

Stanowią integralną treść umowy i oferty zlecenia transportowego i wiążą Zleceniobiorcę z chwilą zarówno przyjęcia ich do wiadomości oraz przyjęcia go do realizacji. Niniejsza umowa wraz z wszelkimi warunkami oferty dochodzi do skutku, gdy druga strona w czasie właściwym przystąpi do jej wykonania.

Wszystkie sprawy sporne wynikłe z realizacji zlecenia rozpatrywać będzie Sąd Gospodarczy właściwy miejscowo dla zleceniodawcy . Wszelkie zastrzeżone w niniejszym zleceniu kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez zleceniodawcę odszkodowania przenoszącego zastrzeżoną kare umowna. Jeśli kara umowna została zastrzeżona w Euro. Zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia kary umownej w walucie Euro lub w złotych polskich wg średniego kursu NBP dla Euro z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub noty obciążeniowej .

Wszelkie pozostałe kwestie regulowane są Konwencją CMR (fr. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, ang. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road)

Oferta

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.